Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If Eric were to take his new car money and exchange all the dollars for pennies, he would have eight hundred sixty-five thousand, nine hundred thirty-two pennies. What is another way for Eric to write how many pennies he would have?
A.  865,900,32
B.  865,293
C.  865,932
D.  856,392


2. Sarah’s fourth grade class, along with the third and fifth grade class at Glenda Elementary School, are planting trees in Springfield. The pictograph above shows the number of trees planted by each grade. Which of the following images would show that Sarah’s class planted five trees?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Carl created the table above to practice his math skills. He is having trouble figuring out one of the numbers. What is the missing number base on Carl’s table?
A.  45
B.  54
C.  63
D.  72


4. Madison took a strip of paper and dipped it into some black paint, shown above. About how much of the paper was dipped in black paint?
A.  1/2
B.  1/3
C.  2/3
D.  3/4


5. Mrs. Cheak’s class sold tickets for the school fair. They sold 49 tickets. The tickets cost $3.00 each. How much money did they make?
A.  $49.00
B.  $52.00
C.  $147.00
D.  $192.00


6. Nichole has 11 shelves of books in her room. Each shelf has 18 books on it. How many books does Nichole have on shelves?
A.  191
B.  198
C.  301
D.  308


7. Chase is trying to add 2/6 and 3/6 together. He is having trouble. He drew the model above to help. Using Chase’s model, what is the correct answer to 2/6 + 3/6?
A.  5/6
B.  5/12
C.  1/6
D.  1/12
* When adding fractions, first make sure the denominators are the same. If the denominators are the same, add the numerators while keeping the denominator the same. 2+3=5, and the denominator stays a 6, making 5/6.

8. Mrs. Wright is the librarian at Hadley School. At the end of the year, she must do inventory and collect overdue library books. This year, there are 37 overdue books. There are 9 classes at the school. If all the classes have about the same number of overdue books, about how many overdue books must Mrs. Wright collect from each class?
A.  46
B.  28
C.  9
D.  4


9. Jamal just saved a puppy from a neighborhood fire. Which of the following could be the weight of the puppy in Jamal’s hands?
A.  12 days
B.  12 degrees
C.  12 feet
D.  12 pounds

10. Megan is saving up money to go to the University of Houston. Yesterday, she had 7,208 dollars. However, she ended up spending 10 dollars of that money on dinner. According to how many dollars she now has, what digit is in the tens place?
A.  0
B.  1
C.  8
D.  9


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: