Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jackie has 4 boxes of toy cars. Each box has 15 cars. Twenty of the cars are old and forty are new. How many cars does Jackie have?
A.  19 cars
B.  60 cars
C.  79 cars
D.  120 cars


2. Nicholas is in charge of checking books in and out of Alvin’s library. He made the graph above to show the number of books checked out the last few months. If the trend continues, about how many books will be checked out in January?
A.  100
B.  250
C.  300
D.  350


3. Kaitlyn is starting to run every morning. She made the table above to keep track of how long she ran each day since she started. Looking at the pattern, how long did Kaitlyn run on the third day?
A.  55
B.  50
C.  40
D.  45


4. Joshua created the spinner above. He told his friend that he has an equal chance of spinning any of the numbers. His friend disagrees. His friend is correct. Which type of number is Joshua most likely to spin on this spinner?
A.  an even number
B.  an odd number
C.  a number less than 3
D.  a number greater than 3
* There are 8 numbers on the spinner. 5 of the 8 numbers are odd. 5/8 is more than half of the numbers.

5. Isabella cannot contain her excitement! Her latest painting is going to be shown at the local art fair. One of the images in her painting contains a line of symmetry. Which of the following could be the image in her painting that contains a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Darnell wrote 10 reports for a class. Each report had to be 4 more pages than the last report. If Darnell’s third report was 9 pages, how long was his sixth report?
A.  15 pages
B.  17 pages
C.  19 pages
D.  21 pages
* The sixth report was 9 pages. The seventh would have been 13 pages (9+4). The eighth report would have been 17 pages (13+4). The ninth report would have been 21 pages (17+4).


7. Olivia folded a poster board to use for her science project presentation. The folded poster board is shown above. Which number sentence describes Olivia’s poster board?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Wendy typed the number 9 in the computer. The computer typed out the number 45. Base on the table above, what will the computer do to the numbers Wendy types into it?
A.  add 36
B.  add 80
C.  multiply by 4
D.  multiply by 5

9. Ryan’s sister is celebrating her birthday today. The age of Ryan’s sister is not a prime number. Which of the following could be Ryan’s sister’s age?
A.  4
B.  7
C.  11
D.  13

10. Abigail and her family are moving from Atlanta, Georgia, to Great Falls, Montana. Her old home and new home are about 2,068 miles apart. What is the expanded form of 2,068?
A.  2,000 + 600 + 8
B.  2,000 + 60 + 8
C.  8,000 + 200 + 6
D.  8,000 + 600 + 20


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: