Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The scale shows how much 4 apples weigh. How much would 10 apples of the same size weigh?
A.  2
B.  4
C.  5
D.  17


2. Julia and her father went fishing in a pond on Cape Cod. Julia made this graph to show how many fish they caught, but she forgot to put numbers on the graph. Julia and her father caught 3 pickerel and 12 sunfish. About how many perch did they catch?
A.  4
B.  7
C.  9
D.  10


3. The line plot above shows how students scored on last week’s vocabulary test. How many students scored 95 or higher on the test?
A.  5 students
B.  7 students
C.  12 students
D.  16 students

4. Which word problem below could be represented by the number sentence 5 x 3 = 15?
A.  Lynda had 5 notebooks. She bought 3 more notebooks. How many notebooks did she have?
B.  Lynda bought 5 packages of notebooks with 3 notebooks in each package. How many notebooks did she buy?
C.  Lynda had 5 notebooks. She gave away 3 of them. How many notebooks did she have left?
D.  Lynda had 5 packages of notebooks. She put the notebooks in 3 stacks. How many notebooks were in each stack?

5. Which of the following does NOT represent 2/5?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Dwayne used a rule to make the list of numbers shown. If he uses the same rule to continue the list, which number should he write next?
A.  20
B.  22
C.  24
D.  26


7. Elizabeth opened a bottle containing 1 liter of juice. If she shared the juice equally with her sister Anne, how many milliliters (mL) of juice will each get? (1 liter = 1000 mL)
A.  20 milliliters
B.  50 milliliters
C.  200 milliliters
D.  500 milliliters

8. Amelia has 47 strawberries to put in 5 baskets. She wants to put the same number of strawberries in each basket. If she evenly divides the strawberries among the 5 baskets, how many strawberries will be left over?
A.  7
B.  2
C.  5
D.  3


9. The spinner above is used in a game. All the spaces on the spinner are the same size. Which of the following statements about the spinner is true?
A.  The arrow has an equal chance of stopping on a space marked A, B, or C.
B.  The arrow has no chance of stopping on a space marked A.
C.  The arrow is most likely to stop on a space marked B.
D.  The arrow is least likely to stop on a space marked C.


10. Rose, Jamella, and Felix each measured the length of a room using their own feet as measuring tools, which shown in the above. Which of the three students had the smallest feet?
A.  Rose
B.  Jamella
C.  Felix
D.  Jay


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: