Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jesse and Fred shared a pizza. Jesse ate 1/8 of the pizza, and Fred ate 1/2 of the pizza. Which picture shows how much pizza was left?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. The town of Raymond offered swimming, hiking, and basketball programs to people last summer. The graph above shows the number of people who signed up in advance for each program. At the last minute, 2 people dropped out of the swimming program, 1 person joined the hiking program, and 1 person switched from basketball to swimming. Which graph shows the correct information after these changes?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Tynan used small squares to make each figure shown in the arithmetic pattern above. If the pattern continues, how many small squares will be in Figure 10?
A.  20
B.  22
C.  24
D.  26

4. Louise was reciting the 26 letters of the alphabet in groups of 3: “ABC, DEF, GHI, . . . ” Before she could finish, her friend Heather said, “There will be 2 letters left over.” Which of the following suggests that Heather is correct?
A.  13 multiplied by 2 equals 26.
B.  6 divided by 3 equals 2.
C.  26 divided by 3 leaves a remainder of 2.
D.  26 divided by 4 leaves a remainder of 2.


5. Ryan, Jodi, Tess, and Jeremy had a checkers tournament. The chart above shows the results. Which player won exactly 1/2 of the games that he or she played?
A.  Ryan
B.  Jodi
C.  Tess
D.  Jeremy

6. Claire has 3 bags of marbles with 8 marbles in each bag. Leo has 8 bags of marbles with 3 marbles in each bag. Which number sentence shows that Claire and Leo have the SAME number of marbles?
A.  3 + 8 = 8 + 3
B.  8 - 3 = 3 - 8
C.  8 x 3 = 3 x 8
D.  8 - 3 = 5


7. A pattern was used to determine the number of black tiles and the number of white tiles in each figure above. If the pattern continues, how many black tiles will there be in Figure 5?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  7


8. The picture shows the shape of a new playground. What is the perimeter of the playground?
A.  12
B.  17
C.  22
D.  30

9. What is the area in square units of the playground?
A.  6
B.  12
C.  24
D.  48

10. Another plan for the playground would make it a square shape with a perimeter of 32 units. What would be the area of this playground in square units?
A.  8
B.  16
C.  24
D.  64


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: