Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. Which of the following rang in Philadelphia when the Declaration of Independence was signed?
A.  Freedom Bell
B.  Liberty Chime
C.  Bell Telephone
D.  Liberty Bell2. Look at the Texas state government diagram above. Which of these best completes the idea web?
A.  deliver the mail
B.  elect mayors of cities
C.  sell gasoline to citizens
D.  provide drivers licenses3. As the picture shown above, the lady is using money to purchase groceries. What is she called?
A.  a good
B.  a consumer
C.  a banker
D.  a woman who barters
The Colosseum was built in about 80 AD. It was the largest amphitheatre ever built in the country. Originally capable of seating around 50,000 spectators, the Colosseum was used for gladiatorial contests and public spectacles.

4. Where is the Colosseum located in?
A.  Rome
B.  Athens
C.  Cairo
D.  Hong Kong5. What does the picture above show?
A.  Northern Hemisphere
B.  Eastern Hemisphere
C.  Southern Hemisphere
D.  Western Hemisphere6. Mr. Foster will drive from Lafayette to New Orleans. In what direction will he travel?
A.  north
B.  south
C.  east
D.  west


7. What's the name of the first explorer to discover a sea route to the New World and named the island he landed on San Salvador?
A.  Juan Ponce de Leon
B.  Jacques Cartier
C.  Christopher Newport
D.  Christopher Columbus8. What is the purpose of an advertisement?
A.  to sell products or services
B.  to entertain people
C.  to teach people what is important
D.  to make people work harder


9. Which of the following is at 0º latitude?
A.  equator
B.  Prime Meridian
C.  21st parallel
D.  Even line of latitude


10. Which symbol on a map shows direction?
A.  a legend
B.  a map key
C.  a compass rose
D.  a table of contents
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: