Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Al mixes red (R), green (G), and blue (B) marbles in a bag. If reaches into the bag without looking and picks only one marble, which color marble will Al most likely pull out?
A.  red
B.  green
C.  yellow
D.  blue

2. Danny is making blueberry pancakes for breakfast. He can make about 18 pancakes in 10 minutes. At this rate, ABOUT how many blueberry pancakes can he make in one hour?
A.  30 pancakes
B.  110 pancakes
C.  180 pancakes
D.  200 pancakes

3. Maggie was putting dark blankets on each bed in the house. She covered most of the beds, but she only had a small dark blanket to cover part of the last bed. Which mixed number shows the fraction of the beds that were covered with dark blankets?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. There are 10 children eating lunch at the restaurant. The waiter brings each child 2 cups of juice. How many quarts of juice does the waiter bring in all?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  5


5. This table shows the money Mona will get for the can(s) she recycles. How much money will Mona receive if she turns in 6 cans?
A.  $0.32
B.  $0.36
C.  $0.12
D.  $0.06

6. During a picnic, Nadia spills some apple juice on the table. She grabs a square napkin to clean up the mess. What kind of angles does a square have?
A.  right angles
B.  obtuse angles
C.  acute angles
D.  large angles

7. Raymond was both having fun looking up words in the dictionary. When the teacher asked him what page number he was on, Raymond said the number was 124 less than 530. What page number was Raymond on?
A.  400
B.  406
C.  487
D.  325


8. The clock above shows the time that Wendy eats breakfast at school in the morning. She loves to eat French toast sticks with warm syrup. What time would it be 5 minutes after Wendy’s breakfast?
A.  4:07
B.  7:20
C.  7:25
D.  7:04

9. Greg likes to eat apple slices while he watches Saturday morning cartoons. He eats 4 apple slices in the first hour, 8 apple slices in the second hour, and 12 apples slices in the third hour. If this pattern continues, how many apple slices will Greg eat in the fourth hour?
A.  8
B.  16
C.  32
D.  64

10. There are 123 boys buying popcorn at the baseball game. There are 328 girls buying hot dogs at the baseball game. How many children in all are buying food at the baseball game?
A.  250
B.  327
C.  451
D.  739


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: