Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Lisa ate 1/8 of the pizza. How much of the pizza did she eat?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. The table shows the number of eggs produced on a farm in the first five months of the year. Which of the following statements is true?
A.  The number of eggs produced in May was less than in March.
B.  The number of eggs produced in April was less than in February.
C.  The number of eggs produced in January was less than in March.
D.  The number of eggs produced in March was less than in May.

3. Mark had 8 baseball cards. After he received some more baseball cards for his birthday, he had 17 in all. How many baseball cards did Mark receive for his birthday?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9


4 x 8 = ?

4. What is the answer to the problem above?
A.  12
B.  28
C.  32
D.  36


5. What is the sum of the two fractions above?
A.  1/4
B.  3/8
C.  5/8
D.  5/1


6. Darryl has the money above to spend on snacks at the movies. Which two things can Darryl buy with his money?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Mount Rogers is 5,729 feet high. Mount Hawksbill is 4,049 feet high. How much higher is Mount Rogers than Mount Hawksbill?
A.  680 ft
B.  1,239 ft
C.  1,680 ft
D.  1,720 ft


8. Sam and his friends are testing themselves by picking a flashcard each time with a math problem. If Sam picks the card above, what should be his answer?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  12


9. Mr. Jonas bought 27 bags of potatoes. Each bag weighed exactly 5 pounds. How many pounds of potatoes did Mr. Jonas buy?
A.  32
B.  107
C.  130
D.  135


10. The table shows the number of pages Lisa read during four days. How many more pages did Lisa read on Wednesday than on Tuesday?
A.  14
B.  16
C.  24
D.  26


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: