Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which two figures have an equivalent fraction shaded?
A.  1 and 2
B.  2 and 3
C.  3 and 4
D.  1 and 4

2. A deli made 423 sandwiches in one day. What is that number rounded to the nearest hundred sandwiches?
A.  500
B.  430
C.  420
D.  400


3. What fraction of the bones is in the bowl?
A.  4/6
B.  4/10
C.  6/10
D.  1/4

4. Which of the following statements is true?
A.  6,293 is less than 4,526
B.  4,521 is less than 4,297
C.  6,750 is less than 6,150
D.  6,113 is less than 6,869


5. If the large square is 1, what is the shaded part of the large square?
A.  0.35
B.  0.65
C.  35
D.  65


6. If Bob wants to put exactly 2 fish in each fishbowl above, how many fish does he need?
A.  20
B.  22
C.  40
D.  42

7. Which means seven hundred thousand five hundred ninety-two?
A.  70,592
B.  700,592
C.  705,920
D.  7,005,920

8. Which of the following models represents exactly 1.7?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Look at the signs. I am above the 6th sign from the top. I am below the 6th sign from the bottom. Letter W is not in my name. Which sign am I?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. What is the value of the 2 in 652,814?
A.  200
B.  2,000
C.  20,000
D.  200,000


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: