Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. The diagram above shows a river flowing through a valley. Which process caused the river valley to form?
A.  evaporation
B.  erosion
C.  deposition
D.  condensation


2. Which student needs to wear protective goggles the most?
A.  
B.  
C.  
D.  


Unlike insects, all arachnids have eight legs. Their bodies are divided into two parts, and they have a hard outer covering. Spiders, ticks, mites, and scorpions are all arachnids.

3. What distinguish arachnids from insects?
A.  All insects have a hard outer covering.
B.  Insects have two body parts.
C.  Arachnids have six legs.
D.  Arachnids have eight legs.4. Kira is testing several materials to see whether they conduct electricity and float in water. Which material conducts electricity and floats in water?
A.  material A
B.  material B
C.  material C
D.  material D


5. A scientist is studying a liquid. If she lowers the temperature of the liquid, which of the following will most likely occur?
A.  The liquid will boil.
B.  The liquid will melt.
C.  The liquid will freeze.
D.  The liquid will evaporate.6. In which circuit will one bulb glow the brightest?
A.  a simple circuit with one bulb and one battery
B.  a simple circuit with two bulbs and one battery
C.  a simple circuit with one bulb and two batteries
D.  a simple circuit with two bulbs and two batteries


7. Which tool is used to help pour sand into small jars?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. When would a ramp be most useful?
A.  
B.  
C.  
D.  9. Look where the arrow is pointing on the whale. What part of a bird is most similar to this part of the whale?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Which characteristic is inherited rather than learned?
A.  telling a story
B.  saluting the flag
C.  having blue eyes
D.  riding a bicycle
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: