Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which shows 3/4 of the shape shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. At the theater, kids are in line to buy tickets to the movie “Paranorman”. Who is the third kid in line from the ticket booth?
A.  Mary
B.  Peter
C.  Tim
D.  Suzie


3. Tamara is making crafts in art class. She folds the piece of paper above in half. Then, she cuts out a piece along the dotted lines. How will the piece of paper look when Tamara unfolds it?
A.  
B.  
C.  
D.  When Hallie read the thermometer, she thought, "Today would be a good day to ___________."

4. Looking at the temperature on the thermometer, which words BEST complete the sentence above?
A.  swim in the lake
B.  wear a heavy coat
C.  go for a bike ride
D.  shovel snow

5. Today, many people are shopping at the mall. There are 167 people in the shoe store, 22 people in the hat store, and 309 people in the large clothing store. Which is the best ESTIMATE of the total number of people at the shopping mall?
A.  300
B.  400
C.  500
D.  600


6. Sarah has been eating too much sweet candy, and now she has a cavity in her tooth. She made an appointment to see a dentist 3 weeks from August 3rd. What is the date of her dentist appointment?
A.  August 6
B.  August 24
C.  August 26
D.  August 31

7. If 5 x 7 = 35, then 35 ÷ 7 = ?
A.  5
B.  7
C.  35
D.  57

8. Hannah earns $6 each month for walking her neighbor’s dog, Muffy. If she puts $2 in savings each month, how much money will Hannah have saved in one year?
A.  $12
B.  $24
C.  $48
D.  $72


9. Sheila finds 36 buttons in a drawer. She divides them up equally into four boxes. Which number belongs in the blank square to show how many buttons Sheila put into each box?
A.  6
B.  9
C.  40
D.  72

10. Johnny’s dad is buying a new red truck that costs $8,251. What is 8,251 rounded to the nearest hundred?
A.  8,000
B.  8,200
C.  8,250
D.  8,300


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: