Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Leslie baked a pecan pie to sell at the bake sale. Everyone loved how the pie tasted, so Leslie had only 1/4 of the pie left at the end of the day. Which picture shows 1/4 of the pie left on the plate?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Harry’s bookmark has 2/6 shaded gray. Which answer choice below shows a fraction that is equivalent to 2/6?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Kim has 4 rulers that are each 12-inches long. Kim adds up the inches as 12 + 12 + 12 + 12. What is another way that Kim could write this problem?
A.  4 + 12
B.  12 - 4
C.  12 / 4
D.  4 x 12


4. Peter bought a chocolate candy bar for $1.29 at the store. He gives 1/3 of the candy bar to his brother, Tony. How much of the candy bar does Peter have left?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Karen’s favorite TV show “Sponge Bob Square Pants” starts at 7:00 p.m. The clock above shows the time it is now. How long does Karen have to wait before her favorite show starts?
A.  15 minutes
B.  30 minutes
C.  40 minutes
D.  45 minutes


6. The rocket ship is about to blast off, and the astronauts inside are counting backward by a special pattern. What number belongs in the box to complete the pattern?
A.  18
B.  20
C.  22
D.  23


7. Stan is counting how many comic books, joke books, and cookbooks he has on his shelf. He adds the numbers above. What does the “1” at the top of the second column mean?
A.  one more than 10
B.  one borrowed
C.  remainder of one
D.  ten regrouped


8. How are the numbers in the box ALIKE?
A.  They are all odd.
B.  They are all even.
C.  They are all larger than 25.
D.  They are all counting by fives.


9. While trick-or-treating, Omar gets 34 pieces of candy on the first street. He gets 15 pieces of candy on the second street. He gets some more candy on the third street. By this time, Omar already has 90 pieces of candy. Which number belongs in the box to make the statement true?
A.  64
B.  56
C.  49
D.  41


10. Cameron is at the park, and he sees all kinds of living things and non-living things. In the picture above, what object is in Box 1, Row B?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: