Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the spinner above. If Terry spins the spinner, what color will the arrow most likely land on?
A.  red
B.  blue
C.  green
D.  brown


2. What solid figure would this pattern make if it were folded on the dashed lines?
A.  Triangular prism
B.  Cube
C.  Rectangular pyramid
D.  Square

3. Alissa is going to buy some books. Each book costs $5. What is the greatest number of books she can buy if she has $27?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  3


4. The perimeter of triangle XYZ is 130 meters. What is the length of XZ?
A.  35 meters
B.  60 meters
C.  70 meters
D.  75 meters


94, ____, 106, 112

5. What is the missing number in the pattern above?
A.  96
B.  98
C.  100
D.  102


6. If the clock pattern above continues, what should be the time for the last clock?
A.  11:30
B.  11:35
C.  12:05
D.  12:35

7. Kokey is sitting to the right of Alvin. Chris is between Sam and Pam. Mary is beside Alvin. Pam is at the far right. Who is on the far left?
A.  Kokey
B.  Mary
C.  Alvin
D.  Chris

8. The number of fans at a soccer game is 4 tens less than 857. How many fans were at the game?
A.  853
B.  817
C.  861
D.  897


9. There are two numbers missing from the table above. What are they?
A.  53 and 73
B.  30 and 60
C.  63 and 73
D.  53 and 63

10. Alicia has a bag of jellybeans. The bag has 4 orange jellybeans, 2 yellow jellybeans, and 6 purple jellybeans. Alicia picks one jellybean out of the bag without looking. Which color jellybean will she most likely pick?
A.  orange
B.  yellow
C.  purple
D.  red


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: