Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. How many of these objects weigh less than a pound?
A.  1 object
B.  2 objects
C.  3 objects
D.  4 objects


2. Which of these units can be used to show how much juice the bottle holds?
A.  ounces
B.  degrees
C.  inches
D.  pounds

3. Billy leaves home at 7:40 AM. It takes him twenty minutes to get to school. What time will he arrive at school?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Acoording to the information shown above, what's the area of the shape in square units?
A.  11 square units
B.  13 square units
C.  15 square units
D.  21 square units


5. Ms. Aleman’s class recorded the daily high temperature for five days. The table shows the temperatures they recorded. On which two days was the temperature the same?
A.  Tuesday and Thursday
B.  Monday and Wednesday
C.  Tuesday and Friday
D.  Monday and Thursday


6. The tally chart above shows the number of butterflies Rosa and her friends counted on their walk home from school one day. How many more butterflies did Rosa count than Jerome?
A.  3 butterflies
B.  4 butterflies
C.  5 butterflies
D.  6 butterflies


7. Craig wants to wear a striped or spotted tie with his white or green shirt. How many different shirt and tie combinations can he make?
A.  2
B.  4
C.  5
D.  6

8. Cheryl placed 1 green marble and 5 blue marbles in a bag. What is the probability of Cheryl picking a blue marble?
A.  1 out of 5
B.  1 out of 6
C.  5 out of 5
D.  5 out of 6


9. Acoording to the information shown above, what is the area of this figure?
A.  14 square units
B.  12 square units
C.  10 square units
D.  8 square units


10. What is the ordered pair that represents Point S?
A.  (1,1)
B.  (3,6)
C.  (6,3)
D.  (4,5)


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: