Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Baker has four young children. Two are boys and two are girls. Their ages are all odd numbers. Which set of numbers shows the children’s ages?
A.  3, 8, 11, 13
B.  3, 7, 9, 11
C.  5, 9, 11, 12
D.  5, 9, 10, 11


2. Which is the greatest ODD number that is inside the triangle but outside the square?
A.  25
B.  71
C.  77
D.  83

3. Rapunzel’s hair was 71 inches long when she was 5 years old. By the time she was 12 years old, her hair had grown 138 inches longer. ABOUT how many inches long was Rapunzel’s hair when she was 12 years old?
A.  100
B.  200
C.  300
D.  400


4. Leo’s mom has asked him to clean up his room and put his toys away on the shelf above. Which toy is in Box 1 on Shelf B?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Nikki is making 2 sandwiches. She has 12 slices of turkey, and she wants each sandwich to have the same number of turkey slices. How many slices of turkey should Nikki put on each sandwich?
A.  6
B.  10
C.  14
D.  24


6. Corey’s swimming pool is shaped like the figure above. If he drew one diagonal line in the figure, what two shapes would be made?
A.  rectangles
B.  squares
C.  triangles
D.  parallelograms

7. Monica has saved up a lot of coins in her piggy bank. She dumps out the money onto the floor and she sees the following groups of coins. Which group of coins is worth the MOST?
A.  1 quarter, 5 pennies
B.  2 nickels, 5 pennies, 1 dime
C.  2 dimes, 10 pennies
D.  1 quarter, 2 nickels


8. After school, Peter did his homework for 1 hour and 30 minutes. He finished at 8:00 PM Then, he played video games for 15 minutes with his little brother. At what time did Peter start doing his homework?
A.  6:30 PM
B.  7:30 PM
C.  8:30 PM
D.  9:30 PM

9. Jacob lives in apartment number eighty eight. He wants to put this number outside on the door. What numbers would he use to show eighty eight in standard form?
A.  808
B.  88
C.  80
D.  880

10. A plant in Ms. Wilson's room was 18 inches tall. Over the summer it grew 6 more inches. How tall was the plant at the end of the summer?
A.  1 foot
B.  2 feet
C.  3 feet
D.  24 feet


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: