Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What other information is needed to solve this problem?
A.  how many third-grade classes are in the school
B.  how many teachers work at the school
C.  how many students walk to school
D.  how many classes are in the school

2. Meg has a carton of eggs. Some are white and some are shaded gray. Which carton below shows four-eighths of the eggs shaded gray?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Terry has a few toothpicks that are all the same size and shape. She uses the toothpicks to make shapes with all sides equal. Which shape below does NOT have all sides equal?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. In a big Thanksgiving Parade, 76 trumpet players are marching with 4 players in each row. 64 drummers are marching with 6 drummers in each row. Which number sentence can be used to find the how many rows of trumpet players there are in the parade?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. The animals above are at the animal doctor’s office. Many of them are barking or purring quietly while they wait to see the doctor. What fraction of the animals are dogs?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Brandon wakes up one morning, and he is very cold. He puts on his slippers and warms up by the fire. Reading the thermometer above, what temperature was it that morning?
A.  10 degrees above zero
B.  5 degrees above zero
C.  5 degrees below zero
D.  10 degrees below zero

7. For Mother’s Day, Jack picks seventy-seven red and pink flowers for his mom. He writes a sweet card to go with them. How do you write seventy seven in standard form?
A.  70
B.  707
C.  77
D.  777


8. Yolanda is making a bracelet. She starts with 69 beads on a string and puts 57 more beads on the end of the string. If the number sentence above describes how many beads Yolanda uses to make a bracelet, what is the answer to the problem?
A.  12
B.  116
C.  126
D.  1,116


9. Lindsay is eating cookies that are shaped like circles and squares. She makes the pattern above on her plate. If she continues the pattern, what shapes will come next?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Victor looks up at the clock and sees that it is time to leave for soccer practice. He does not want to be late. What time is shown on the clock?
A.  3:00
B.  3:03
C.  3:15
D.  3:20


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: