Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A class of 25 students was asked to name their favorite color: 5 chose red, 8 chose green, 11 chose yellow, and 1 chose blue. Which graph shows this information?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. There are three red, two blue, and two green erasers in a bag. What are the chances of picking a green eraser without looking?
A.  One out of seven
B.  Two out of seven
C.  Three out of seven
D.  Four out of seven

3. Between which of the following two numbers is 325?
A.  240 and 315
B.  270 and 436
C.  420 and 526
D.  524 and 626


4. Look at the map of Jack's garden. What is the perimeter of the garden?
A.  36 feet
B.  28 feet
C.  23 feet
D.  13 feet

5. Sheila's young brother is 1 and half years old. How many months old is he?
A.  10 months
B.  12 months
C.  18 months
D.  24 months


6. Two students brought ice cream treats for the class. The chart shows how many of each kind were brought. If someone chooses an ice cream treat without looking, which kind will it most likely be?
A.  Butterscotch
B.  Chocolate
C.  Strawberry
D.  Vanilla


7. Tom has been saving his money for a month. If he continues to save the same amount each week, what will his total savings be by week 4?
A.  $3.50
B.  $5.50
C.  $8.00
D.  $9.00


8. According to the chart above, whose class has the most children riding their bicycles to school?
A.  Kamila's Class
B.  Ali's Class
C.  Carlos' Class
D.  Beth's Class


500 + ___ + 9 = 569

9. What number makes the math equation above true?
A.  50
B.  60
C.  69
D.  90

10. Which is the most reasonable estimate for the height of a chair?
A.  9 yards
B.  5 inches
C.  3 feet
D.  2 miles


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: