Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What number should Darrel put on the card to continue the pattern?
A.  18
B.  20
C.  24
D.  28

2. Which of these figures has 1/3 of its area shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  


27, 22, 17, 12, _______, 2

3. What is the missing number in the pattern above?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  17


4. Which shapes in the grid have the same area?
A.  S, T, and U
B.  R, S, and U
C.  R, S, and T
D.  R, T, and U


(7 x 4) + 3 = _______ + 3

5. What number goes in the blank to make the equation true?
A.  3
B.  11
C.  28
D.  31


4 x ______ = 24

6. What is the missing factor in the multiplication fact above?
A.  20
B.  6
C.  4
D.  2


7. What is the perimeter of the square?
A.  5 m
B.  25 m
C.  15 m
D.  20 m

8. There are 14 marbles in a box. Two marbles are blue; 3 marbles are speckled; 5 marbles are red; 3 marbles are green; 1 marble is yellow. Without looking, Amy picks a red marble from the box. She puts the red marble back in the box. What is the probability that Amy will pick a red marble again without looking?
A.  4 out of 13
B.  4 out of 14
C.  5 out of 14
D.  5 out of 13

9. Bill is 42 inches tall. Tom is twice as tall as Bill. What is the sum of their heights?
A.  72 inches
B.  84 inches
C.  126 inches
D.  168 inches

10. Tom and Sue spent $7.20 for three hamburgers, two orders of fries, and two drinks. From the information given, which question can be answered?
A.  How many items did Tom and Sue buy together?
B.  How much did the hamburgers cost?
C.  How much change did Tom and Sue get?
D.  How much more did Tom spend than Sue?


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: