Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Susan used the following words to describe her design. “I used only rectangles to make my design.” Which picture below could be Susan’s design?
A.  
B.  
C.  
D.  2. Which set of blocks comes next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Which shape below has only ONE line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  4. Jake found the total number of dots this way: 6 + 6 + 6 + 6 = 24. What is another way to solve this problem?
A.  4 × 6
B.  3 x 8
C.  16 + 8
D.  20 + 4


5. Angie did one chore on Monday. On Tuesday she did 3 chores. On Wednesday she did 5 chores. Increasing chores at this rate, how many chores will she do on Friday?
A.  6
B.  7
C.  9
D.  106. How many pizzas are shown in the pans above?
A.  0.6
B.  1.1
C.  1.6
D.  0.47. Which statement is TRUE about these two figures?
A.  They are congruent.
B.  They are the same shape but not the same size.
C.  They are the same size but not the same shape.
D.  They are parallelograms.


8. Pam made a triple-scoop ice cream cone for her friend. Strawberry was the first scoop. Chocolate was on top. A scoop of vanilla was under the chocolate. What order were the scoops of ice cream from the cone up?
A.  Strawberry, vanilla, chocolate
B.  Chocolate, vanilla, strawberry
C.  Strawberry, chocolate, vanilla
D.  Vanilla, chocolate, strawberry9. Jamie drew this figure. How many line segments are shown in her figure?
A.  12
B.  13
C.  14
D.  15


10. Which of the following does NOT show a way to find the product of 3 × 5?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: