Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Marianne is wrapping gifts for her brother’s birthday. Some of the boxes are tied with fancy ribbon. What fraction of the boxes are tied with ribbon?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Mr. Davis asked his third-grade students what their favorite family pet would be – cats, dogs, turtles, or birds. Looking at the pie graph above, which family pets are the LEAST popular?
A.  dogs
B.  birds
C.  cats
D.  turtles


3. Emily loves to go to the pet store to see the animals. The pet store uses the table above to show the number of pets for sale. If the pet store has 10 dogs for sale, how many square symbols should be used to show 25 hamsters?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. The teacher is making gifts for her students. She starts with 12 empty boxes. Then, she puts 4 star-shaped erasers in each as shown in the picture above. How many star-shaped erasers did the teacher use in all?
A.  12
B.  24
C.  36
D.  48

5. Max bought 50 plants for his garden. He plans to put 8 plants in each row. How many complete rows of 8 can he plant?
A.  6 rows
B.  7 rows
C.  8 rows
D.  16 rows

6. Terry’s favorite numbers are 4, 6, 7, and 8. She uses each digit only ONE time and creates a number with the greatest value. Which number did she make?
A.  7,864
B.  7,684
C.  7,846
D.  7,648

7. The 3rd, 4th, and 5th grade students at Marshall Elementary are excited to participate in Field Day. The first event is sack race. The students need to be divided into groups of 10 for this event. If there are 450 students in all, how many groups of 10 will there be?
A.  4.5
B.  45
C.  450
D.  4,500


8. Luis bought stickers from the school store and started to make the pattern above on his folder. He didn’t finish because it was time to go to lunch. Which pair of shapes should come next to finish Luis’ pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Serena is having friends and family over to celebrate Thanksgiving together. There will be 14 people in all. She wants to buy enough cookies so that each person will have 5 cookies. What operation should Serena use to solve this problem?
A.  division
B.  multiplication
C.  addition
D.  subtraction

10. There are 4 oak trees in the park. Each tree has 7 black birds sitting on a branch. Which of the following is the same as 4 x 7?
A.  47
B.  4 + 7
C.  7 + 7 + 7 + 7
D.  4/7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: