Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which number pair shows the location of the square?
A.  (2, 4)
B.  (3, 2)
C.  (1, 3)
D.  (4, 2)


2. If David spins the spinner many times, which color would the spinner land on the least?
A.  Red
B.  Blue
C.  Green
D.  Yellow

3. Which of the following figures has 6 congruent faces?
A.  
B.  
C.  
D.  


7 centimeters ______ 7 meters

4. Which symbol goes in the blank to make the relation statement true?
A.  <
B.  >
C.  =
D.  x

5. Twelve children went to the beach. Some of the children went swimming, and some played with the sand. There were twice as many children playing with the sand as those swimming. How many children were doing each activity?
A.  6 playing the sand, 6 swimming
B.  8 playing the sand, 4 swimming
C.  9 playing the sand, 3 swimming
D.  10 playing the sand, 2 swimming


6. Which of the following shapes appears congruent to Figure 1?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Which of the following letter groups has only symmetrical letters?
A.  
B.  
C.  
D.  


(8 x 4) + 5 = ____ + 5

8. What number goes in the blank to make the number sentence above true?
A.  32
B.  24
C.  16
D.  10

9. Which is the best estimate for the weight of a garbage truck?
A.  5 pounds
B.  8 tons
C.  14 ounces
D.  1,400 ounces


10. According to the grid picture above, what is the area of the shaded figure?
A.  8 squares
B.  6 squares
C.  7 squares
D.  5 squares


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: