Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Julie bought 2 bunches of flowers. The cost was $6.73. What types of flowers did she buy?
A.  Daisies and roses
B.  Roses and lilies
C.  Daisies and lilies
D.  Lilies and sunflowers


2. How many faces does this box have?
A.  10 faces
B.  8 faces
C.  6 faces
D.  4 faces

3. If half of M is 20, what is M?
A.  100
B.  80
C.  40
D.  10


4. Look at the grid. Which picture is at point (4, 2)?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. If the shapes above are well mixed in a box, what is the probability of picking a square without looking?
A.  1 out of 5
B.  4 out of 9
C.  5 out of 9
D.  5 out of 5


6. If Tom stays on the road shown in the drawing, what is the shortest distance from Boone to Woodrow?
A.  112 miles
B.  138 miles
C.  250 miles
D.  397 miles

7. The average length of a song is 3 minutes. About how many songs can be played in 16 minutes?
A.  18
B.  12
C.  5
D.  3


8. Among the four figures above, which two figures appear congruent?
A.  4 and 1
B.  2 and 4
C.  3 and 2
D.  1 and 3


9. If the hexagon above were cut in half on the dashed line, what shape would each piece be?
A.  Rectangle
B.  Trapezoid
C.  Square
D.  Pentagon

10. One bag of cookies costs about 4 times as much as one package of cupcakes. One package of cupcakes costs $2.19. About how much does the bag of cookies cost?
A.  About $2.15
B.  About $6.15
C.  About $9.00
D.  About $17.00


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: