Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. Dan had $1.80. Then his father gave him 5 dimes. How much money does he have now?
A.  $1.80
B.  $1.85
C.  $2.05
D.  $2.302. Calvin built a design from base-ten blocks. What is the value of his design?
A.  179
B.  182
C.  712
D.  812


3. Mrs. Hill and Mr. Smith have jars of candy in their classrooms. There are 710 pieces in Mrs. Hill’s jar and 191 pieces in Mr. Smith’s jar. Which is the BEST estimate of the total number of pieces of candy in both jars?
A.  600
B.  700
C.  800
D.  9004. About what fraction of Adam’s day was spent playing?
A.  1/2
B.  1/3
C.  1/4
D.  1/55. Which is the BEST estimate of the number of jelly beans in Jar B?
A.  35
B.  50
C.  60
D.  906. Which shape below CANNOT be folded to make a box without a top like the one above?
A.  
B.  
C.  
D.  


7. A car carrier truck has 3 levels. Each level holds 3 cars. What is the total number of cars the truck can carry?
A.  3
B.  6
C.  9
D.  128. The base of this statue is 0.3 meters tall. The figure of the football player is 0.4 meters tall. What is the total height of the statue?
A.  0.1
B.  0.7
C.  1.0
D.  7.09. What is the name of this shape?
A.  pyramid
B.  cylinder
C.  rectangle
D.  sphere


10. It is 71 miles from Boston, Mass., to Concord, N.H. It is 138 miles from Concord, N.H., to Colebrook, N.H. About how many miles is it from Boston to Colebrook if you travel through Concord?
A.  100
B.  200
C.  300
D.  400
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: