Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. On his next turn, what is the chance that he will get “4 points”?
A.  0 chance
B.  1 out of 3
C.  1 out of 4
D.  4 out of 4


2. If the pattern continues, how much money will Alija have earned on Saturday?
A.  $0.75
B.  $4.75
C.  $5.00
D.  $5.25

3. I have more than 3 vertices, and I have fewer than 6 sides. What shape am I?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Molly needs about 50 kilograms of bricks to build a small doghouse in the backyard. She is getting tired from moving all of the bricks by herself so she takes a rest. About how many more bricks does Molly need to add to her pile to have 50 kilograms?
A.  7
B.  8
C.  45
D.  46


5. Paul is in Colorado for winter vacation. It is cold in the cabin so he must go out into the woods to find logs for the fireplace. What unit of measurement BEST describes the weight of a wooden log?
A.  kilograms
B.  tons
C.  meters
D.  liters


6. Holly solves the addition problem above. Now, she wants to find an easier way to solve the problem by changing the order that she adds in. Which of the following is an easier and quicker way for Holly to solve the addition problem above?
A.  (8 + 6) + (4 + 3) + 2 = 23
B.  (6 × 4) × (8 × 2) × 3 = 23
C.  (8 + 4) + (6 + 3) + 2 = 23
D.  (6 + 4) + (8 + 2) + 3 = 23

7. Tina has 2 number cubes. Each side of the cube is numbered 1 through 6. She rolls the first number cube and it lands on a 1. If Tina rolls the second number cube, what is the change that it will also land on a 1?
A.  1 in 2
B.  1 in 6
C.  1 in 12
D.  1 in 36


8. Mr. Malone is out in his front yard and decides to make a fence around his flower garden that is shaped like a perfect rectangle. What is the perimeter of the rectangle?
A.  6 cm
B.  8 cm
C.  10 cm
D.  12 cm

9. Cody loves to play the skee ball game at Chuck E. Cheese. He needs only 60 more points to win a large prize. If he already has 27 points, how many more points does Cody need to get the large prize?
A.  33
B.  43
C.  47
D.  87


10. Martin uses straight drinking straws to make the sides of a pentagon in the sand. What would he have to do to the pentagon in order to make it a hexagon?
A.  take away one side
B.  take away two sides
C.  add one side
D.  add two sides


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: