Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The school lunchroom served the fewest lunches on Wednesday and the most on Friday last week. Which graph shows the number of lunches sold last week?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. I am a flat shape. I have an even number of sides but no right angles. Which shape could I be?
A.  
B.  
C.  
D.  


24 _____ 8 = 3

3. Which symbol belongs in the blank to make the number sentence true?
A.  +
B.  -
C.  ×
D.  ÷


4. On the number line above, between which two numbers is 49/2?
A.  22, 23
B.  23, 24
C.  24, 25
D.  25, 26

5. Which of the following money amounts has the greatest value?
A.  35 pennies
B.  6 nickels
C.  4 dimes
D.  1 quarter

6. During one week, Steve practiced for his piano lessons for 60 minutes on Monday, 30 minutes on Tuesday, 30 minutes on Thursday, and 1 hour on Saturday. How much time did Steve spend practicing piano that week?
A.  3 hours
B.  4 hours
C.  120 minutes
D.  121 minutes

7. If 42 ÷ 7 = 6, then 7 × ? = 42. Which number represents the question mark?
A.  6
B.  7
C.  42
D.  49

8. Which figure CANNOT be folded along the dotted line so that the halves match?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Mike took 15 cents to a store. He saw a pen that costs 23 cents. Which number sentence Mike could use to figure out how much more money he needed in order to buy the pen?
A.  23 + ? = 15
B.  15 + 23 = ?
C.  15 + ? = 23
D.  ? + 23 = 15

10. What is another way to write 8,360?
A.  800 + 30 + 6
B.  800 + 30 + 60
C.  8,000 + 300 + 6
D.  8,000 + 300 + 60


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: