Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. According to the thermometer above, what is the current temperature?
A.  32°C
B.  36°C
C.  42°C
D.  44°C


2. Mr. Jones kept track of the number of students who bought their lunch for one school week. How many more students bought their lunch on Tuesday than on Friday?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  10

3. Oscar had $38 at the beginning. He made $13 helping his neighbor's lawn. If he bought a birthday present for $7, how much money did he have left?
A.  $58
B.  $44
C.  $32
D.  $18


Lauren went to the toy store to spend her birthday money. She bought a baseball for $3.00 and a bat for $9.00. How much of her birthday money does she have left?

4. Teresa could not solve the problem above because some information was missing. What additional information does Teresa need in order to solve this problem?
A.  the price of the baseball and bat
B.  the price of baseball shoes
C.  who gave Lauren the money for her birthday
D.  how much money Lauren got for her birthday


5. Look at the pattern above. Which figure should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Kendra’s favorite number is between 20 and 25. The number is even, but the two digits in the number are NOT the same. What is Kendra’s favorite number?
A.  24
B.  23
C.  22
D.  21

7. Lee delivers 63 papers a day. Which of the following represents the number of papers Lee delivers in 5 days?
A.  63 × 5
B.  63 ÷ 5
C.  63 + 5
D.  63 - 5


8. Which figure is derived by turning the figure shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Which of the following is the BEST way to estimate: 27 + 53 + 98 = ?
A.  30 + 50 + 100
B.  20 + 50 + 100
C.  30 + 60 + 100
D.  20 + 50 + 90

10. Which of the following drawings does NOT show two-tenths of its area shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: