Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Three faces are missing from the picture above. If the face pattern is complete, which face should be on the top?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Sally’s birthday is on July 9. Billy’s birthday is two weeks later. Billy’s party is two days after his birthday. When is Billy’s party?
A.  July 9
B.  July 16
C.  July 23
D.  July 25

3. Which of the following numbers shows 8 hundreds, 3 tens, and 7 ones?
A.  830
B.  837
C.  8,037
D.  8,370


4. According to the picture above, which two people's figures are congruent?
A.  Andy’s and Dennis’s
B.  Andy’s, Beth’s, and Dennis’s
C.  Beth’s, Ceil’s, and Dennis’s
D.  Beth’s and Ceil’s

5. If each apple costs 5 cents, what is the cost of four apples?
A.  4 cents
B.  16 cents
C.  20 cents
D.  40 cents


6. Matt asked his classmates, “What is your favorite ride at the amusement park?” The graph above shows his results. How many students did Matt ask?
A.  7
B.  12
C.  15
D.  30

7. Travis had an 8-pack of pudding. He ate 3/8 of it after school. How much pudding does Travis have left?
A.  3/8
B.  4/8
C.  5/8
D.  6/8


8. Carmen has two quarters and two dimes. According to the price list above, which of the following items could she buy at the school store?
A.  3 pencils
B.  1 ruler and 2 pencils
C.  1 pencil, 1 ruler, and 1 eraser
D.  10 erasers

9. Which of the following problems can be solved by 10 + 5 = ?
A.  Felipe made 10 cookies. His friends ate 5. How many did he have left?
B.  Tom has 10 pairs of earrings. Harley has 5. How many pairs do they have in all?
C.  Hay has 10 dolls. Each has 5 outfits. How many outfits are there in all?
D.  There are 10 toys and 5 children. If each child gets the same number of toys, how many does each child get?

10. Mrs. Schmidt wants to divide 18 bean plants equally among 3 students. How many bean plants should she give to each student?
A.  18 ÷ 3 = 6
B.  18 + 18 + 18 = 54
C.  18 – 3 = 15
D.  18 + 3 = 21


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: