Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. To complete the pattern, which pair of numbers should go in the boxes in the table above?
A.  8 and 12
B.  5 and 9
C.  11 and 15
D.  10 and 14

2. Which two figures have the same size and shape?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Which number sentence below is completed correctly if a subtraction sign( – ) is put in the blank?
A.  13 __ 8 = 5
B.  4 __ 5 = 9
C.  90 __ 3 = 30
D.  5 __ 8 = 13


4. The graph above shows the average monthly temperature in Boston, MA. What is the average temperature for October?
A.  45°F
B.  50°F
C.  55°F
D.  60°F

5. If you count by ones from 1 to 20, how many odd numbers will you count?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  19

6. There are ten people in the line for the movies. Jim is the first of them. There are 4 people between Jim and Evan. What is Evan’s position in the line?
A.  Second
B.  Third
C.  Fifth
D.  Sixth


7. If the whole rectangle above represents 1, which decimal does the shaded area of this picture show?
A.  two-tenths
B.  three-tenths
C.  seven-tenths
D.  eight-tenths

8. Christina bought a pad of paper for $0.30, a pen for $0.80, and a ruler for $0.50. How much did Christina spend in all?
A.  $160
B.  $16
C.  $1.6
D.  $0.16


9. Which 2 shapes below can you put together to make the larger shape shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. How would you read 9,007?
A.  ninety thousand seven
B.  nine hundred seven
C.  ninety-seven
D.  nine thousand seven


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: