Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Drew has 18 pictures. He can arrange them in different ways. Which of the following numbers completes his chart above so he can decide how to arrange the pictures?
A.  3
B.  6
C.  9
D.  18

2. Mr. Lopez shaded these circles to show different fractions. Which circle shows 1/3 shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  


45, 39, 33, 27, 21, _____

3. Tom is practicing with number patterns in his homework assignment. Problem 7 is shown above. What number would come next in this pattern?
A.  20
B.  27
C.  16
D.  15


4. There are 18 dolphins swimming in a blue lagoon. Seven of the dolphins have names and the rest of the dolphins have no names. How many of the dolphins have no names?
A.  3
B.  7
C.  10
D.  11

5. Angel’s mom is turning thirty-five this Sunday. He is going to get her a vase full of her favorite flowers. Which is NOT another way to show thirty-five?
A.  35
B.  3 tens, 5 ones
C.  30 + 5
D.  350


6. Christa has the sticks as shown above. What shape could she make with the sticks?
A.  Triangle
B.  Rectangle
C.  Square
D.  Trapezoid


7. Martin wrote down all of his favorite numbers above. What do his favorite numbers all have in common?
A.  You say them when you skip count by fives.
B.  You say them when you skip count by threes.
C.  They are even numbers.
D.  They are odd numbers.


8. Third grade students took a survey to find out what foods should be served at the Fall Festival next week. Looking at the information on the bar graph above, which food is liked by most third graders?
A.  Hamburgers
B.  Chicken
C.  Hot Dogs
D.  Tuna Salad


9. Nancy thinks it might be a nice day to wear shorts and take a walk in the park. She looks at the thermometer to check the temperature. What temperature was it?
A.  Seventy degrees Fahrenheit
B.  Seventy degrees Celsius
C.  Seventy decimeters Freight
D.  Seventy decimeters Calculus

10. Melissa is feeling ill and must stay home from school. Her mother brings her a bowl of hot soup so she will feel better. What is the best estimate of how much soup is inside the bowl?
A.  about one cup
B.  about one quart
C.  about one gallon
D.  about one liter


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: