Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mary has a magic number box that follows a rule. When she puts a number in the box, a new number comes out. Which is the rule for Mary’s magic number box?
A.  add 5
B.  add 7
C.  subtract 5
D.  subtract 7


2. Today was Field Day, and the kids in Mr. Monroe’s 3rd grade class are quite tired. Joe, Sue, Bob, and Kim ran in the field day race, and their times are shown on the table above. Which student ran the fastest?
A.  Joe
B.  Sue
C.  Bob
D.  Kim

3. Tom, Sue, Adam, and Bob are reading quietly in the school library. Tom's book has 478 pages. Sue's book has 514 pages. Adam's book has 38 more pages than Tom's book. Bob's book has 38 more pages than Sue's book. Whose book has the most pages?
A.  Tom's
B.  Sue's
C.  Adam's
D.  Bob's


4. Late in the afternoon, Fran the Frog caught 51 mosquitos with her long tongue. She didn’t catch any flies though. What number fills in the blank to make the number sentence true?
A.  0
B.  51
C.  52
D.  510


5. The map above shows the roads in the village between Kathy’s house and her grandmother’s house. How many ways can Kathy go to her grandmother’s house without going by a place more than once on EACH trip?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


6. The waiter puts 9 cups on the table at the Italian restaurant. There will be 18 people in all sitting at the table. How many more cups does the waiter need to bring?
A.  10
B.  9
C.  8
D.  7


7. Brandy stretches out her wool scarf above. Part of her scarf is gray and part of it is white. What fraction of her scarf is gray?
A.  1/3
B.  1/2
C.  2/3
D.  2/1

8. Mike is eating tacos for lunch with his family. Mike eats 1 taco, his sister eats 2 tacos, and his dad eats 3 tacos. How many tacos did they eat in all?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7

9. Jasmin is getting ready for school, but she doesn’t know what to wear. She needs to check the temperature. Which tool should Jasmin use to measure the temperature?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. The baseball team is hungry for pizza after a long game. There are 12 baseball players, and each player will eat 3 slices of pizza. How many whole pizzas do they need if there are 4 slices in each pizza?
A.  3 pizzas
B.  4 pizzas
C.  9 pizzas
D.  12 pizzas


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: