Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan, Joshua and Sarah measured their heights. Joshua was taller than Sarah; Megan was taller than Joshua. What is their order of heights from shortest to tallest?
A.  Joshua, Megan, Sarah
B.  Sarah, Joshua, Megan
C.  Joshua, Sarah, Megan
D.  Megan, Joshua, Sarah


2. Look at the map. Which ordered pair tells where the school is located?
A.  (1,4)
B.  (2,4)
C.  (3,4)
D.  (4,2)


3. This pictograph shows how many pets are at the veterinary hospital. Which question could you answer using this pictograph?
A.  How many fish at the vet?
B.  How many black dogs are at the vet?
C.  How many more snakes than hamsters?
D.  How many pets have been at the vet for only 2 days?

4. There are 254 students in line for the Museum of Science. All but 50 of them want to see the new animal exhibit. Which equation shows how many wanted to see the animal exhibit?
A.  254 + 50 = N
B.  50 – 254 = N
C.  50 + 254 = N
D.  254 – 50 = N


5. The equilateral triangle above has one line of symmetry shown. How many more lines of symmetry does the triangle have?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  3

6. There are 5 party hats in a package. If you need 25 party hats, how many packages should you buy?
A.  25 ÷ 5 = 5
B.  20 x 5 = 100
C.  20 + 5 = 25
D.  20 – 5 = 15


7. To find the range of a set of numbers, subtract the least number from the greatest number. What’s the range of the set of numbers shown above?
A.  47
B.  37
C.  14
D.  24

8. The perimeter of a square is 24 units. What is the area of the square?
A.  6 square units
B.  36 square units
C.  46 square units
D.  56 square units


9. The picture above shows the milk we often buy in a grocery store. About how much milk does the container hold?
A.  10 ounces
B.  1 cup
C.  1 gallon
D.  10 gallons

10. A clown has 24 balloons. What are 2 different ways he can tie them in equal groups?
A.  2 groups of 12 and 6 groups of 4
B.  6 groups of 2 and 2 groups of 11
C.  10 groups of 2 and 4 groups of 5
D.  2 groups of 9 and 3 groups of 6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: