Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Thomas has the three coins shown above. Which of the items listed on the right can he buy?
A.  the football
B.  the tennis Ball
C.  the toy car
D.  the toy ring


2. According to the table above, which of the following statements is true?
A.  On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.
B.  On Week 1, the number of Lemonades sold by Team 3 was greater than the number sold by Team 4.
C.  On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 4 was equal the number sold by Team 3.
D.  On Week 2, the number of Lemonades sold by Team 2 was less than the number sold by Team 1.


3. The picture above shows a box of milk we usually buy from the store. About how much milk would the box hold?
A.  1 ounce
B.  1 pint
C.  5 gallons
D.  10 gallons


4. Imagine folding this shape along the dotted lines. Which shape would you make?
A.  a rectangular prism
B.  a cylinder
C.  a tetrahedron
D.  a cube


5. Mike has 5 weights. One of them is placed on the scale. If he put all the weights on the scale and balanced it, how many kilograms would be on each side of the scale?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8


6. The table above shows the prices for the donuts in a store. If the pattern continues, how much does 5 donuts cost in the store?
A.  $1.60
B.  $2.00
C.  $2.20
D.  $3.00

7. Mr. Jackson has 18 books. What are 2 different ways he can stack them in equal groups?
A.  2 groups of 9 and 3 groups of 6
B.  2 groups of 9 and 3 groups of 4
C.  8 groups of 2 and 5 groups of 3
D.  6 groups of 3 and 2 groups of 8


8. Joshua saves $8 each week. The table shows how much he has saved in the first 2 weeks. Which set of numbers completes the table?
A.  24, 32, 40
B.  18, 28, 38
C.  28, 56, 112
D.  16, 16, 16

9. There are 10 meatballs in each of the 7 bowls. How many meatballs are there in all?
A.  17
B.  71
C.  107
D.  70


10. Julio created the number pairs in the table above using a rule. Which rule did he use to obtain the output numbers from the input numbers?
A.  Add 6
B.  Subtract 3
C.  Multiply by 3
D.  Multiply by 3 and subtract 1


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: