Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 28


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  What is the sum of the two decimal numbers?


        A.  2.8         B.  3.3         C.  3.5         D.  8.2

2.  Barry and his family are driving to Disneyland for vacation. On the first day, they drove 628 miles. On the second day, they drove 602 miles. How many miles did Barry and his family drive in all during these two days?


        A.  1,226         B.  1,230         C.  1,248         D.  1,330

3.  Scott is saving his money so he can buy a new skateboard. Inside the piggy bank are the coins shown above. What is the total value of the coins shown?


        A.  $1.91         B.  $2.06         C.  $2.33         D.  $3.06

4.  Which of the following problems can be solved using the number sentence 29 x 2 = ?


        A.  Sharon saw 29 boats on the lake and 2 boats at the dock. How many boats is that in all?
        B.  A parking lot has 29 cars in each row. There are 2 rows of cars. How many cars is that all together?
        C.  Mrs. Jensen had 29 rulers. She gave 2 to her students. How many rulers did she have left?
        D.  Travis had 29 cookies. If he puts 2 cookies in each lunch bag, how many lunch bags will he use?

5.  Sophie is a great artist. She is making 6 posters to hang in the school library. She draws a figure with 4 square corners on each poster. Which could be the figure that Sophie drew?


        A.           B.           C.           D.  

6.  Jake is playing with his toy truck. He wants to measure how long his toy truck is, but he can’t find a ruler. He uses marbles instead. Looking at the picture above, about how many marbles long is Jake’s toy truck?


        A.  8         B.  9         C.  12         D.  15

7.  Janet’s math class is about to start, and she doesn’t want to be late. Which of the digital clocks below shows the same time as the clock above?


        A.           B.  
        C.           D.  

8.  Iris cut a piece from this sheet of paper. Which is the piece that Iris cut?


        A.           B.           C.           D.  

9.  Henry is having fun making letters with square tiles. Each small square on the grid is 1 square unit. How many square units did Henry need to make the letter above?


        A.  10         B.  11         C.  12         D.  14

10.  Olivia is stacking blocks on top of each other. How many blocks did Olivia use in the model above?


        A.  12         B.  16         C.  18         D.  19
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: