Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which is the missing number in the pattern?
A.  6
B.  8
C.  4
D.  3


2. There are 31 desks in Mrs. Smith's classroom and 29 desks in Mrs. Jones's classroom. If 3 desks are moved from Mrs. Jones's classroom to Mrs. Smith's classroom, how many more desks are in Mrs. Smith's classroom?
A.  2
B.  8
C.  9
D.  10


3. Which is the missing shape in the picture above?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. A coin is tossed three times so that it lands on either heads or tails. What is the probability that the coin will land on heads three times in a row?
A.  1/2
B.  1/3
C.  1/4
D.  1/8


5. Start from the . First go 1 block east, then go 1 block south, then go 4 blocks east, and 1 block north. Where do you end up?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Steve stored his candies evenly in 5 boxes. One day Steve took out 4 candies from each box. The number of candies remaining is the same as what were in three boxes at the beginning. How many candies were in each of Steve's boxes originally?
A.  5
B.  10
C.  20
D.  60


7. The table shows the length of several rivers in Asia. Which river's length has a 3 in the tens place?
A.  Chang
B.  Lena
C.  Syr
D.  Yenisey


8. What is the missing figure in the last row of the pattern above?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. A bottle of Hi8 drink costs $1.50 at the airport. If Richard only has quarters, how many quarters does he need to buy a bottle of Hi8 drink at the airport?
A.  7
B.  6
C.  5
D.  4


10. If it costs 5 cents to make a straight cut on a piece of paper, how much will it cost to cut that paper into 17 pieces? You may not make a cut and then put one piece on top or beside another to make an additional cut.
A.  80
B.  85
C.  75
D.  45


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: