Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Sylvia has taken pictures of her 3 pets: Grover the cat, Spot the dog, and Whiskers the rabbit. She wants to put these three pictures in the frame shown above. How many different ways can she arrange the three pictures?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


2. Which of the following number expressions should come next in this pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. The students at Willow Bend Elementary know how important it is to eat healthy snacks instead of junk food. The chalkboard in the cafeteria shows the prices for different fruits. Which fruits can Jean buy with 2 quarters, 1 dime, and 1 nickel?
A.  two apples and an orange
B.  two bananas and an orange
C.  an apple, a banana, and an orange
D.  two oranges and an apple


4. Andrew was walking in the park and stood next to a shady tree. If Andrew is 5 feet tall, about how tall is the tree?
A.  30 feet
B.  15 feet
C.  10 feet
D.  5 feet


5. Wally puts marbles into Bags A, B, and C and then labels the amount of marbles in each. Each bag contains only 1 red marble. If Wally picks out one marble without looking, which bag should he choose so that he has the greatest chance of picking the red marble?
A.  Bag A
B.  Bag B
C.  Bag C
D.  There is not enough information to tell.


6. Diana is traveling in an airplane for the first time. It will take the plane 1.5 hours to travel from Houston to Dallas, Texas. If the plane leaves the airport at 11:00 AM, about what time will Diana land in Dallas?
A.  11:30 AM
B.  12:30 PM
C.  1:30 PM
D.  2:30 PM


7. Betty needs to find the difference between 1/2 and 1/4 . She draws the figures above to help her solve the problem. What is the difference?
A.  3/4
B.  1/4
C.  1/2
D.  1/6


8. After school, many students enjoy playing video games or jumping rope. The table above shows how many students play each activity. What is a reasonable ESTIMATE for the total number of students playing video games or jumping rope?
A.  180
B.  200
C.  210
D.  220

9. Tanya wants to be a ballerina when she grows up. On Monday, she practiced dancing for 19 minutes. On Wednesday, she practiced dancing for 12 minutes. ABOUT how many minutes in all did Tanya practice dancing?
A.  7
B.  10
C.  20
D.  30


10. Richard is cleaning up his marbles off of the floor so that his brother won’t slip on them. Some marbles are packed inside bags and some are left outside of the bags. Looking at the drawing above, how many marbles did Richard have in all?
A.  706
B.  760
C.  607
D.  67


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: