Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jason’s class is having a Valentine’s Day party at school. He brings 30 cookies that he divides evenly among his 4 best friends. If each of the 4 friends get the same amount of cookies, which picture below shows how many cookies each friend will get?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Samantha is in line to buy a strawberry snow cone from the ice cream man. She pulls out several quarters from her purse so she can pay for her snow cone. If she counts 6 quarters, how much money does Samantha have in quarters?
A.  $0.30
B.  $0.60
C.  $1.25
D.  $1.50


3. Kate and Brad collect small beanbag animals. What is one way to solve the problem above about their beanbag animals?
A.  57 + 42 =
B.  57 – 42 =
C.  57 ÷ 42 =
D.  57 × 42 =

4. During a game of hide-and-go-seek, James is counting by 2s while his friends go and hide in the yard. He calls out the numbers 68, 70, 72, and 74. If the pattern continues, what number will James call out next?
A.  80
B.  76
C.  75
D.  66


5. Adam stayed was very busy yesterday. He went to school, came home to eat dinner, finished his homework, played card games with his sister, and finally went to sleep. Looking at the graph above, on which activity did Adam spend the GREATEST amount of time?
A.  doing homework.
B.  playing.
C.  at school.
D.  sleeping.

6. Brianna’s favorite numbers are odd numbers, like 15, 9, and 11. Which of the following number sentences has a sum that is also an odd number?
A.  6 + 6
B.  3 + 5
C.  4 + 4
D.  5 + 2


7. Right before dinner, Nickie sets a table that looks like the shape above. She finds napkins that are the same shape but not the same size as the shape above. Which could be the shape of the napkin?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Rachel and Kim made necklaces with red and pink beads. Rachel used 529 beads for her necklace, and Kim used 100 more beads than Rachel. How many beads did Kim use?
A.  529
B.  539
C.  629
D.  639


9. Hannah lives in Bretton Woods, New Hampshire. This summer, she is going to visit her grandparents in Chocorua. Using the road map above, which is the best estimate of the total distance from Bretton Woods to Chocorua?
A.  30 + 10 + 10
B.  30 + 20 + 20
C.  20 + 10 + 10
D.  20 + 20 + 20

10. In the summer Olympics, three men run fast to win the gold medal for their country. Mike runs faster than George. Fred runs faster than Mike. Mike runs faster than Tim. Who runs the FASTEST?
A.  Fred
B.  Tim
C.  Mike
D.  George


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: