Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Study the picture pattern above. Which picture below completes the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Kim has 5 fish. Kyle has 4 times as many fish as Kim. How many fish does Kyle have?
A.  20
B.  12
C.  7
D.  4


3. Which shape shows 3/4 of its area shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Two students took the first ferry to Jupiter Island this morning. Four students were on the second ferry. Six students were on the third ferry and eight were on the fourth ferry. If the pattern continues how many students would be on the fifth ferry?
A.  10
B.  12
C.  14
D.  4


5. There are marbles stored in the boxes above. According to the labels, how many marbles are there in all?
A.  600
B.  700
C.  690
D.  610

6. 374 students went to the school book fair on Monday. 269 students went on Tuesday. How many more students went to the book fair on Monday than on Tuesday?
A.  101
B.  105
C.  109
D.  643


7. Look at the pattern above. Which of the following sets shows the next 3 shapes in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


36 - _____= 25

8. Choose the number that should make the number sentence true.
A.  11
B.  21
C.  25
D.  61


9. Which of these rules is used in the number pattern shown above?
A.  multiply by 2, and then subtract 2
B.  add 4, and then subtract 2
C.  multiply by 3, and then subtract 2
D.  subtract 4, and then add 2


7 + ___ = 3 + 7

10. What number can make the number sentence above true?
A.  3
B.  10
C.  17
D.  73


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: