Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the number pattern above. Which rule can be used to find the next number in the pattern?
A.  add 3
B.  subtract 3
C.  add 10
D.  subtract 10


5 x ____ = 0

2. What number can make the number sentence above true?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  5


3. Two third-grade classes, Class A and Class B, took a survey of their favorite fruits. The graphs above show the results of the survey. Which fruit was the least favorite in both classes?
A.  Bananas
B.  Pears
C.  Apples
D.  Strawberries


4 + 8 = 12

4. Which of these facts belongs in the same fact family as the one shown?
A.  7 + 5 = 12
B.  12 - 8 = 4
C.  6 + 6 = 12
D.  12 - 9 = 3


5. The students in Ms. West’s class are making math flash cards. Which of these cards shows a correct number sentence?
A.  Blue
B.  Red
C.  Green
D.  Yellow


6. During the Book Week in Houston, Memorial Library held a read-a-thon. The number of books read by each team is shown in the graph above. Which team read 10 fewer books than the Yellow team during the read-a-thon?
A.  Red team
B.  Yellow team
C.  Green team
D.  Purple team

7. Mrs. Olivera planted a vegetable garden. There are five tomato plants in each row. There are three rows. How many tomato plants are there?
A.  5
B.  10
C.  8
D.  15


8. About how much would the real object shown above weigh?
A.  1 kilogram
B.  2 grams
C.  10 kilograms
D.  30 grams

9. Sue swam for 45 minutes yesterday in her swimming team. Her friend Jenny swam for ten minutes more. How many minutes did Jenny swim?
A.  25
B.  35
C.  45
D.  55


10. If you fold this shape along the dotted lines, what space figure would you make?
A.  Tetrahedron
B.  Cylinder
C.  Pyramid
D.  Cube


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: