Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mr. Keaton is a beekeeper. What shapes are in the honeycomb that his bees made?
A.  hexagons
B.  squares
C.  parallelograms
D.  pyramids

2. Mr. Phillips carried a bucket filled with water to wash his car. About how much water did he need to fill up the bucket?
A.  4 liters
B.  140 milliliters
C.  400 liters
D.  4,000 liters


Selma spent $3.69 at the store first. She counted her money and found that she had $5.32 left in her pocket. She then bought a book for $1.49 and an ice cream cone for $0.79. How much money did Selma spend?

3. Which information is not needed to solve the problem above?
A.  All information given is needed to solve the problem.
B.  The cost of an ice cream is not needed to solve the problem.
C.  The $5.32 she had left in her pocket is not needed to solve the problem.
D.  The cost of the book is not needed to solve the problem.


4. How would the block model above look from the top?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Mrs. Wong has 24 pennies, 10 dimes, 6 quarters, and 14 nickels in the top drawer of her desk at school. How much money does she have in the drawer?
A.  $2.44
B.  $2.94
C.  $3.44
D.  $4.94

6. If each block is 1 square meter, which of these figures has the least amount of distance around it?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Trisha bought 3 kilograms of sugar. Which of the following is less than 3 kilograms?
A.  2,500 grams
B.  3,000 grams
C.  3,500 grams
D.  4,000 grams


8. Joshua looked at the milk carton from the bottom. Which shape looks like what Joshua saw?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Carla traced the bottom of a cone-shaped party hat. What shape did she draw?
A.  circle
B.  square
C.  rectangle
D.  triangle

10. Jack must cut a piece of border for a bulletin board and cannot waste any. If Jack has no ruler, which of the following would be the best way to decide how long to cut the border?
A.  Look at other bulletin boards.
B.  Guess how long it is.
C.  Measure with a piece of string.
D.  Check the price of the border.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: