Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which puzzle piece looks congruent to Figure X?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


2. Uncle John gave James all the coins in his pocket for mowing the yard. The coins are shown above. How much did James earn?
A.  $1.25
B.  $1.07
C.  $1.00
D.  $0.80


3. Which of the following shapes is congruent to the shaded triangle above?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Which part of the story is extra information not needed for solving the problem?
A.  Caroline is making cookies for the students in her third-grade class.
B.  There are 15 boys and 10 girls in her class.
C.  Each student will eat 2 cookies.
D.  Caroline can fit 16 cookies on a plate.


5. Four children weighed their dogs. The dogs’ weights are given in the chart. Which of the following shows the animals listed by weight from least to greatest?
A.  Tilly, Sport, Alex, Kirby
B.  Kirby, Alex, Sport, Tilly
C.  Tilly, Sport, Kirby, Alex
D.  Kirby, Alex, Tilly, Sport


6. According to the ruler above, which line segment is about 2 centimeters long?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Which of these is the best estimate for the length of a school bus?
A.  7 centimeters
B.  30 meters
C.  7 meters
D.  3 kilometers

8. Which object would most likely be measured in pounds?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Mrs. Banner wants to put a fence around her garden to help keep the rabbits out of her vegetables. Which number sentence should Mrs. Banner use to find out the length of the fence she needs to build?
A.  ( 3 x 6 ) feet
B.  ( 5 + 6 + 3 + 4 ) feet
C.  ( 5 + 6 + 3 + 3 + 4 ) feet
D.   ( 5 x 6 ) feet

10. Robert stands on a scale to get his weight. What unit of measurement does the scale probably use?
A.  feet
B.  degrees
C.  pounds
D.  liters


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: