Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Is any additional information needed to solve the problem?
A.  Yes, how much Clancy weighs.
B.  Yes, what kind of dog food Clancy eats.
C.  Yes, how tall Clancy is.
D.  No, all information is given.


2. On a camping trip, Erin slept in a tent shown. What shape was the bottom of the tent she was sleeping in?
A.  triagle
B.  rectangle
C.  square
D.  triangular prism

3. Dan has 363 baseball cards; Mickey has 288; John has 412; Alvin has 126. How many baseball cards do they have in all?
A.  1,089
B.  1,179
C.  1,189
D.  1,279


4. Janis designed a patio from concrete blocks. The one-foot square blocks were arranged as shown above. What is the area of her patio?
A.  24 sqft
B.  32 sqft
C.  120 sqft
D.  320 sqft

5. There were 64 ducks on the lake. They were joined by 12 swans soon. Then half of the swans flew away. How many birds were still on the lake after half of the swans flew away?
A.  64 + 12 + 6 = 68
B.  64 + 12 - 6 = 70
C.  64 - 12 - 6 = 46
D.  64 + 12 - 32 = 44

6. Which of the following figures has a curved surface and a flat surface?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Jessica is to group some shapes together for an art project. If she will group all of the squares together, what rule should she write that will apply only to squares?
A.  They have two pairs of opposite sides parallel.
B.  They have four right angles.
C.  They have sides that are all equal.
D.  They have four right angles and all sides are equal.

8. Which group contains three letters with only one line of symmetry each?
A.  H, O, X
B.  Q, P, R
C.  V, M, G
D.  A, K, C


9. Which piece of information is unnecessary for Nick to find the cost of housing and feeding the pony?
A.  It will cost him $30 to rent a stall.
B.  The pasture is 3,000 square feet.
C.  Horse feed costs $12 a bag.
D.  The pony eats 1 bag of horse feed a week.

10. Which set of quadrilaterals has four lines of symmetry?
A.  {parallelograms}
B.  {rectangles}
C.  {squares}
D.  {trapezoids}


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: