Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Beth has 4 boxes of shells. There are 8 shells in each box. How many shells does she have all together?
A.  36
B.  32
C.  24
D.  12

2. Which of the following figures illustrates 2 x 5?
A.  
B.  
C.  
D.  


296 + 0 = ?

3. What property of addition will help you find the answer to the problem above?
A.  Zero plus any number equals zero.
B.  Zero plus any number equals that number.
C.  Zero minus any number equals that number.
D.  Zero minus any number equals zero.


4. Jen has 30 blocks for a display in 5 rows. Each row will have the same number of blocks. Which number sentence shows the number of blocks used for the display?
A.  30 + 5 = 35
B.  30 + 5 = 25
C.  5 + 5 + 5 = 15
D.  30 / 5 = 6

5. In a school basketball match, Kevin's team has seven players that scored eight points each. How many points did the seven players score in the game?
A.  87
B.  49
C.  78
D.  56


6. Ken visited his grandfather on the farm. He peeked under the fence to see the cows and counted 36 legs. How many cows were there?
A.  18
B.  16
C.  12
D.  9

7. Sara and three of her friends made a poster together. They drew 8 rows of squares with 6 squares in each row. How many squares did Sara and her friends draw on the poster?
A.  48
B.  42
C.  40
D.  17


8. If each child has a package of candy with 5 pieces in it, how many pieces of candy would 7 children have?
A.  7
B.  12
C.  35
D.  70

9. Andrew wants to buy four cookies. Each cookie costs 7 cents. How much money will Andrew need to buy the cookies?
A.  7 cents
B.  11 cents
C.  21 cents
D.  28 cents


The Smith family was to take a 20-minute taxi ride to the airport. The taxi driver told them that the fare for the trip was $12 for two people and $1.00 was added for each extra person. How much would the trip to the airport cost Mr. Smith?

10. If the problem above is to be solved, what additional information would be needed?
A.  the reason the family was going to the airport
B.  the speed at which the taxi traveled
C.  the cost of the gasoline
D.  the number of people in the family


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: