Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The graph shows the number of students in each grade at Powell Elementary School. About how many more students are in Fifth grade than Fourth grade?
A.  12
B.  20
C.  31
D.  40


2. Eddy planted 24 flowers. Some were blue and others were pink. If nine of them were pink, how many of the flowers were blue?
A.  5
B.  10
C.  15
D.  20
3. Some days of the week are written on the slips of paper shown above. All of them will be folded and placed in a paper bag. If John is to pick one slip from the bag without looking, which day of the week will John most likely get?
A.  Monday
B.  Tuesday
C.  Sunday
D.  Thursday


4. Jerry and Jim sell lemonade in the summer. Last week, they each worked for 6 hours. Jerry sold 43 cups, and Jim sold 24. How many more cups did Jerry sell last week?
A.  18 cups
B.  19 cups
C.  49 cups
D.  67 cups


5. A counselor would like to know what kind of afterschool activities her students like to have. She allows five different activities every day. Which question should she ask the students?
A.  Do you like board games?
B.  Do you live far from school?
C.  What are your favorite activities?
D.  What pets do you own?


6. Eric has 9 erasers. He wants to put them in 3 pencil holders evenly. How many erasers should he put in each pencil holder?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  10


7. Among the many people visiting Houston Natural Science Museum on Wednesday, 45 people had pizza, 38 people had hot dogs, and 17 people had hamburgers in the cafeteria for their lunch. How many people had lunch at the museum cafeteria on Wednesday?
A.  10
B.  100
C.  230
D.  573


8. In a football match, the Wildcats scored 32 points in 18 minutes. The Bobcats scored 25 points in 20 minutes. How many points did the teams score in all?
A.  17
B.  37
C.  47
D.  57
9. What are the next 3 numbers in the pattern?
A.  15, 25, 45
B.  75, 85, 95
C.  85, 95, 75
D.  55, 100, 75


10. Chris' toy box contains 3 yellow blocks, 2 white blocks, 3 red blocks, and 6 blue blocks. If Chris grab one block from his toy box without looking, what kind of block does he most likely get?
A.  yellow
B.  white
C.  red
D.  blue
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: