Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. A fraction of the caps above is dark. Which of the following caps have an equivalent fraction of dark ones?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. How many rectangles can be found in this figure?
A.  4
B.  6
C.  15
D.  20


3. Helen has 3 dogs, 8 fish, and 2 cats. Which number sentence could find out how many more fish than dogs Helen has?
A.  8 – 3 = 5
B.  8 + 3 = 11
C.  8 – 1 = 6
D.  8 + 2 = 10


4. It takes Lucy 40 minutes to bike to Loretta’s house. It takes her 25 minutes to bike to Robyn’s house. How much longer does it take Lucy to bike to Loretta’s house than to Robyn’s house?
A.  6
B.  15
C.  23
D.  40
5. What are the missing numbers in the table above?
A.  1, 6
B.  6, 8
C.  3, 6
D.  4, 10


6. Jeffrey has 8 yards of ribbon. How many feet of ribbon does he have? (1 yard = 3 feet)
A.  5 feet
B.  8 feet
C.  24 feet
D.  36 feet


7. Hank wants to find out the temperature in the classroom. Which of the following devices should he use?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Mr. Greenjeans measured a bean plant on Thursday. It was 8 inches tall. By Monday, it had grown 1 more inch. What operation should you use to find how tall the plant is on Monday?
A.  +
B.  -
C.  x
D.  ÷


9. Which of these measurements best describes the weight of a cat?
A.  30 grams
B.  300 grams
C.  3.0 kilograms
D.  30 kilograms


10. Martin walks his dog half an hour each day. About how many hours does Martin walk his dog in one month?
A.  2
B.  7
C.  11
D.  15
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: