Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Russell drew the figure above. If he flips the same figure, what would it look like?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Dennis has $10.00 to spend at Toys ‘R’ Us. He wants to buy 3 dinosaur puzzles that cost $3.25 each. If Dennis buys the 3 puzzles, how much change will he get back?
A.  $0.10
B.  $0.25
C.  $0.50
D.  $0.30


3. Patterson Elementary is located at 1355 Willow Lane. There are many ways that the third grade students get to school each morning. Using the table, how many third grade students do NOT walk to school?
A.  12
B.  23
C.  36
D.  43

4. After a dangerous hurricane, many homes on Greg’s street need repairs. A new roof will cost $3,721. New windows will cost $6,513. What will the total ESTIMATED cost be for these two home repairs?
A.  $9,000
B.  $10,200
C.  $40,000
D.  $90,000

5. The shoe rack at the store holds 345 shoes. There are 6 shoe racks in the store. What is the best ESTIMATE of the total number of shoes that the store has?
A.  1,000
B.  2,100
C.  4,200
D.  5,300


6. The students in Mrs. Johnson’s class have voted for a class mascot. The choices were a dog, kitten, or fish. The bar graph above shows how the class voted. How many votes did the dog get?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8

7. Willy is answering multiplication questions on a test. He got only one question wrong. Which multiplication sentence is NOT correct?
A.  3 x 0 = 3
B.  4 x 1 = 4
C.  5 x 0 = 0
D.  6 x 1 = 6


8. Arthur is making necklaces in crafts camp. When he uses 1 string, he gets 5 beads. When he uses 2 strings, he gets six beads. When he gets 4 strings, he gets 8 beads. If this pattern continues, how many beads will Arthur get if he uses 6 strings?
A.  6
B.  8
C.  10
D.  12


9. Nancy is studying the input/output pattern on the chart above. If the pattern continues, what will be the three missing numbers that Nancy will write?
A.  6, 8, 7
B.  5, 6, 7
C.  6, 7, 8
D.  7, 6, 8


10. Tanya’s family will travel 312 miles north from their home to the famous U.S. landmark, Mount Rushmore. Then, they will visit Tanya’s grandmother who lives 221 miles north of Mount Rushmore. What is the best ESTIMATE of the total number of miles to get from to Tanya’s home to her grandmother’s home?
A.  410
B.  530
C.  670
D.  800


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: