Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which rectangle is NOT divided into 4 equal parts?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Fifty-four marbles are put into 6 bags, so that the same number of marbles is in each bag. How many marbles are in 2 bags?
A.  108
B.  18
C.  12
D.  9


3. There is only one red marble in each of these 3 bags. Without looking, you are to pick a marble out of each bag. Which bag would give you the greatest chance of picking the red marble?
A.  The bag with 10 marbles
B.  The bag with 100 marbles
C.  The bag with 1000 marbles
D.  All bags would give the same chance.


4. In this game board, which object is located at (2, D)?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. These shapes above are arranged in a pattern. Which set of the following shapes is arranged in the same pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. This picture shows a cube with one edge marked. How many edges does the cube have?
A.  6
B.  8
C.  12
D.  24

7. The weight (mass) of a clothespin is 9.2 g. Which of these is the best estimate of the total weight (mass) of 1000 clothespins?
A.  900 g
B.  9,000 g
C.  90,000 g
D.  900,000 g

8. In which pair of numbers is the second number 100 more than the first number?
A.  4236 and 4246
B.  199 and 209
C.  9635 and 9735
D.  51 863 and 52 863


9. Four children measured the width of a room by counting how many paces it took them to cross it. The chart shows their measurements. Who had the longest pace?
A.  Stephen
B.  Erlane
C.  Ana
D.  Carlos

10. Henry is older than Bill, and Bill is older than Peter. Which statement must be true?
A.  Henry is older than Peter.
B.  Henry is younger than Peter.
C.  Henry is the same age as Peter.
D.  We cannot tell who is oldest from the information.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: