Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Cindy, Shirley, and Mara share this snack evenly. Which statement is true?
A.  Each child gets 3/3 of the cherries.
B.  Each child gets 9/9 of the cherries.
C.  Each child gets 3/9 of the cherries.
D.  Each child gets 3/6 of the cherries.
2. How many books did You read this summer?
A.  5 books
B.  10 books
C.  15 books
D.  25 books


3. Which two Book Club members together read the same number of books as You?
A.  Jesse and Jim
B.  Jess and John
C.  Jim and John
D.  You and Jim


4. What is the total number of books read by the Book Club?
A.  40 books
B.  35 books
C.  55 books
D.  120 books


5. The First Colony soccer team went on a trip together in 5 cars. There were 5 players in each car. How many players went on the trip?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  25
6. What are the missing numbers in this input-output table?
A.  11, 13
B.  14, 24
C.  11, 14
D.  24, 73


7. Mr. Tanikas has saved $136 for a new VCR that costs $379. About how much more money does Mr. Tanikas need to save for the VCR?
A.  $100
B.  $240
C.  $540
D.  $840


8. Marissa bought 3 packs of baseball cards. Each pack had 5 pieces of gum and 3 cards. If Marissa gave 5 cards to her brother, how many cards did she have left?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


9. Debbie is putting 96 cookies on plates. If she puts 6 cookies on a plate, how many plates does she need?
A.  8
B.  16
C.  32
D.  64
10. Jenny wanted to play a game at a fair. It cost her $1 every time she took a turn at the spinner. She would win if she landed on white. What are her chances of winning?
A.  1/4
B.  2/4
C.  3/4
D.  5/4
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: