Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What should you do to each number in Column A to get the number next to it in Column B?
A.  Add 8 to the number in Column A.
B.  Subtract 8 from the number in Column A.
C.  Multiply the number in Column A by 5.
D.  Divide the number in Column A by 5.

2. Which of the following weights is the heaviest?
A.  1 kilogram
B.  1 centigram
C.  1 milligram
D.  1 gram


3. Part of the figure above is shaded. What fraction of the figure is shaded?
A.  5/4
B.  4/5
C.  6/9
D.  5/9

4. Elena worked 57 hours in March, 62 hours in April, and 59 hours in May. Which of these is the BEST estimate of the total number of hours she worked for the three months?
A.  50 + 50 + 50
B.  55 + 55 + 55
C.  60 + 60 + 60
D.  65 + 65 + 65


5. In the figure above, which number is in the square and the circle but is NOT in the triangle?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5

6. Which pair of numbers follows the rule “Multiply the first number by 5 to get the second number”?
A.  15 -> 3
B.  6 -> 11
C.  11 -> 6
D.  3 -> 15


7. Kyle and Bob are playing a game. The object of the game is to get the highest total of points. This chart shows how many points they each scored. Who won, and by how many points?
A.  Bob won by 25 points.
B.  Bob won by 100 points.
C.  Kyle won by 25 points.
D.  Kyle won by 175 points.


8. About how long is this pencil in the picture?
A.  1.5 inches
B.  4 inches
C.  5 inches
D.  6.5 inches


9. Here is the beginning of a pattern of tiles. If the pattern continues, how many tiles are there in Figure 6 ?
A.  12
B.  15
C.  18
D.  21

10. A thin wire of 20 centimeters long is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 4 centimeters, what is its length?
A.  5 centimeters
B.  6 centimeters
C.  12 centimeters
D.  16 centimeters


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: