Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of these does NOT show a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. The figure shows how Mary spent her time one day. What percent of time altogether did she spend playing and doing homework?
A.  10%
B.  15%
C.  20%
D.  25%

3. When you subtract one of the numbers below from 900, the answer is greater than 300. Which number is it?
A.  823
B.  712
C.  667
D.  579

4. Which of these is made with straight sides only?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Tanya has read the first 78 pages of a 130-page book. Which number sentence could Tanya use to find the number of pages she will read to finish the book?
A.  130 + 78 = ?
B.  ? - 78 = 130
C.  130 / 78 = ?
D.  130 - 78 = ?


6. Each of the figures above represents a fraction. Which two figures represent the same fraction?
A.  1 and 2
B.  1 and 4
C.  3 and 2
D.  3 and 4

7. In the last 3 weeks, there were 23 new students came to school every week. How many new students came to the school in those 3 weeks?
A.  233
B.  323
C.  26
D.  69

8. Mario uses 5 tomatoes to make half a liter of tomato sauce. How much tomato sauce can he make using 15 tomatoes?
A.  A liter and a half
B.  Two liters
C.  Two liters and a half
D.  Three liters


9. The hexagon above is divided into six equal parts. Which type of shape is the hexagon divided into?
A.  Triangles
B.  Squares
C.  Pentagons
D.  Rectangles

10. There were 67,562 people at the ball game last Saturday. What is 67,562 rounded to the nearest thousand?
A.  60,000
B.  67,000
C.  68,000
D.  70,000


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: