Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. This graph shows the temperature outside at 12:00 PM for six days. How many degrees did it drop from Day 4 to Day 6?
A.  6
B.  18
C.  8
D.  4


2. Candy comes in packages of 8 pieces. Susie bought six packages of candy. How many pieces of candy did Susie buy?
A.  12
B.  24
C.  48
D.  64
3. What time is shown on the clock?
A.  4:06
B.  4:30
C.  6:04
D.  6:20


4. Andrew drinks 2 liters of water every day. About how many liters of water does he drink in one month?
A.  10
B.  30
C.  60
D.  100
5. The number pairs in the table form a pattern. Which two numbers complete the table?
A.  13, 11
B.  23, 33
C.  11, 43
D.  103, 29
6. A gardener wants to have a walkway around this flowerbed, as shown in the diagram. The length of the walkway can be estimated by the perimeter of the flowerbed. What is the perimeter of the gardener's flowerbed?
A.  9
B.  19
C.  38
D.  79


7. On Sunday, the temperature was 21 degrees Celsius. On Monday, it was 35 degrees Celsius. How much warmer was Monday than Sunday?
A.  56°C
B.  14°F
C.  14°C
D.  24°C


8. Jason does his homework for 30 minutes every day. He starts when he gets home and the minute hand is on 9. Where will the minute hand be when he stops?
A.  3
B.  6
C.  9
D.  12
9. Carmen has been making a chart to show prizes at the Family Fun Fair. This is what she has done so far. What is probably the missing number in Carmen's chart?
A.  $3.50
B.  $4.00
C.  $4.50
D.  $5.00


10. Danny estimated that a rope he had was 100 feet long. It was really only 58 feet long. What was the difference between the estimate and the real length?
A.  38 feet
B.  42 feet
C.  52 feet
D.  158 feet
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: