Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which dashed line is a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. The bar graph shows different kinds of birds that Karen saw at her bird feeder last week. How many more robins than woodpeckers did she see?
A.  11
B.  6
C.  5
D.  3


3. How many unit cubes are in this figure?
A.  10
B.  12
C.  16
D.  18

4. A teacher asked students the month of their birthday. Two students said February, one student said June, and two students said October. Which graph shows this information?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Which shape is congruent to Figure R?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Joe bought a drink for $0.69. He gave the clerk $1.00. How much change should he receive?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Kareem is making a game. He wants to put numbers on a cube. How many numbers can he put if he puts one number on each face of the cube?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  8


8. This graph shows the results of a classroom vote. How many more students voted for dogs than for cats?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

9. Amber has a box of 7 red, 22 green, 10 yellow, and 2 blue paper clips. If she picks one clip out of the box without looking, what color will it most likely be?
A.  Blue
B.  Green
C.  Red
D.  Yellow


10. How many more vertices are there in this rectangular prism than in the rectangular pyramid?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: